quốc gia lạc hậu

Đừng đi Hoa Kỳ – Đó chỉ là một quốc gia lạc hậu?

1. Hoa Kỳ thực ra chỉ là một cái làng nông nghiệp khổng lồ kém phát triển. Ở trường trung