Christopher Colombus

Sơ lược đôi điều về nhà thám hiểm Christopher Colombus – Người tìm ra Hoa Kỳ

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn mặc định Columbus là người tìm ra nước Mỹ. Và cũng có nhiều