chuyên cơ của tổng thống

Tìm hiểu các cuộc điện thoại trên chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One)

Với mọi người, kể cả cư dân Mỹ, chiếc chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) của tổng thống

Tìm hiểu chuyên cơ của tổng thống Hoa Kỳ – Air Force One

Tên gọi Chức năng căn bản Hãng sản xuất Động cơ Sức ép, đẩy chiều dài Cao Sải cánh Tốc