Chuyện công sở

Hãy biết tiết chế và đừng nên nói những điều vô nghĩa

Sẽ là khôn ngoan nếu bạn tập cách thỉnh thoảng mới cất tiếng chứ không phải nói dài dòng và