đồng Dollar

Giải mã ý nghĩa trong từng đồng Dollar Hoa Kỳ

Đồng Dollar Mỹ là một danh từ, một vật chất, rất phổ thông chẳng những cho người Mỹ, mà còn

Những đồng Dollar may mắn trong lịch sử Hoa Kỳ

Đồng 2 USD Người Mỹ chỉ phát hành đồng 2 USD khi có yêu cầu đặc biệt của Ngân hàng