Hy Lạp

Trung Quốc nguy cơ nối gót khủng hoảng nợ Hy Lạp

Đồng quan điểm với Antos, ông Marshall cũng thấy rằng chất lượng tín dụng đang ảnh hưởng xấu đến ngành