không lực 1

Tìm hiểu các cuộc điện thoại trên chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One)

Với mọi người, kể cả cư dân Mỹ, chiếc chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) của tổng thống