Mid Atlantic

Đến thăm vùng Bờ Đông Hoa Kỳ (Mid Atlantic)

Tên chính thức khu vực này trong cách gọi tên các phân vùng của Mỹ là Trung-Đại Tây Dương (tiếng