newsletter

Gợi ý những nguyên tắc tiếp thị với newsletter dành cho bạn

Để làm được vậy, mỗi lá thư gửi đi phải có cảm giác như được viết cho một cá nhân