những kiểu nhân viên dễ bị sa thải

Các kiểu người dễ bị đào thải nếu không chịu thay đổi bản thân

Người biết học tập sẽ giống như một cây cao lớn, tự nhiên sẽ có những bụi cây cao mọc xung

Những kiểu người dễ bị đào thải nếu không chịu thay đổi bản thân ngay

Người biết học tập sẽ giống như một cây cao lớn, tự nhiên sẽ có những bụi cây cao mọc xung