nông dân Hoa Kỳ

Như ai sướng như… nông dân Hoa Kỳ

Nhiều người Việt Nam đi ra nước ngoài thích ăn rau nhất. Vì chúng ta tin rằng nó sạch. Và