ống dẫn dầu

Đến thăm ống dẫn dầu thô Trans – Alaska (TAPS)

Chiều dài 800 dặm (1.300 km ) Công suất tối đa 2,136 Mbbl / d (339.600 m3/d) Đường kính 48