sách giáo khoa

Los Angeles: Khi iPad là sách giáo khoa

Chính quyền thành phố Los Angeles, Mỹ quyết định việc giảng dạy trong các trường học của siêu đô thị