thư viện

Đến thăm thư viện công cộng không dùng sách ở hạt Bexar, Texas

Hạt Bexar, bang Texas trước đây cho biết họ sẽ mở một hệ thống thư viện công cộng sử dụng 100% công