tiệm ăn nhanh Surdyk’s Flights

Đến thăm tiệm ăn nhanh Surdyk’s Flights, sân bay quốc tế Minneapolis

Địa điểm: Sân bay quốc tế Minneapolis – St. Paul, Minnesota. Thực đơn đặc trưng: Gà quay, sandwich pho mát.