tiểu bang New Mexico Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang New Mexico – Hoa Kỳ

New Mexico

New Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Nuevo México) là một tiểu bang thuộc vùng tây nam của Hoa Kỳ. Trong