bang North Dakota Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang North Dakota – Hoa Kỳ

North Dakota

Bắc Dakota (North Dakota) là một tiểu bang Hoa Kỳ, xa nhất về phía bắc của các tiểu bang trong