báo

Những người Hoa Kỳ thích dùng báo nào?

New York Times, tờ báo có lượng phát hành lớn thứ ba ở Mỹ với trên dưới 800 ngàn tờ mỗi