cách sống tốt

Bạn đã tìm được một nửa của mình chưa?

Đôi lúc bạn cảm thấy hai người đã trở thành một. Cảm giác này không thật sự có ý nghĩa,