địa lý

Sơ lược địa lý đất nước Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là quốc gia có tổng diện tích lớn thứ ba hoặc thứ tư trên thế giới, trước hoặc