kinh nghiệm công sở

Làm việc với người không thích mình thì có thể hiệu quả hay là không?

Sau khi có thời gian để đánh giá tình hình thì là lúc bạn điều chỉnh hành động của mình,