National Air and Space Museum

Đến thăm nhà bảo tàng Hàng Không & Không Gian (National Air and Space Museum) ở D.C

Nhà Bảo Tàng Hàng Không và Không Gian (National Air and Space Museum) thuộc Viện Smithsonian ở Washington DC có