tiểu bang Illinois

Thông tin về tiểu bang Illinois, Trung Tây Hoa Kỳ

Illinois là tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ, gia nhập liên bang năm 1818. Illinois là tiểu bang đông dân

Thông tin tiểu bang Illinois – Hoa Kỳ

Illinois

Illinois là tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ, gia nhập liên bang năm 1818. Illinois là tiểu bang đông dân