tiểu bang Ohio

Đến thăm tiểu bang Ohio, miền đông bắc Hoa Kỳ

Ohio (viết tắt là OH, viết tắt cũ là O., người Việt đọc là “Ồ-hai-ô”) là mộttiểu bang khu vực

Thông tin tiểu bang Ohio – Hoa Kỳ

Ohio

Ohio (viết tắt là OH, viết tắt cũ là O., người Việt đọc là “Ồ-hai-ô”) là một tiểu bang khu