tờ 20 USD

Ý nghĩa hình Nhà Trắng ở mặt sau của tờ 20 USD

Thuật ngữ “Nhà Trắng” thường được dùng để chỉ chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm do đó