văn hóa New York

Văn hóa bán hàng rong ở New York

Nếu xét về số dân thì thành phố New York hiện đứng hạng năm trên thế giới với dân số