tiệm cầm đồ ở hoa kỳ

Tìm hiểu những tiệm cầm đồ ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ cũng như hầu hết mọi quốc gia khác đều có những tiệm cầm đồ – Pawn Shop. Người