bang Delaware

Đến thăm Tiểu bang Delaware, miền trung Đại Tây Dương

Delaware (có thể phát âm như “Đe-la-ue” hay “Đê-la-ue”) là tiểu bang thuộc miền Trung Đại Tây Dương của Hoa

Thông tin tiểu bang Delaware – Hoa Kỳ

Delaware

Delaware (có thể phát âm như “Đe-la-ue” hay “Đê-la-ue”) là tiểu bang thuộc miền Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ.