bang Rhode Island

Đến thăm tiểu bang Rhode Island (The State of Rhode Island and Providence Plantations)

Rhode Island là tiểu bang với diện tích nhỏ nhất của Hoa Kỳ. Tên chính thức của Rhode Island là

Thông tin tiểu bang Rhode Island – Hoa Kỳ

Rhode Island

Rhode Island là tiểu bang với diện tích nhỏ nhất của Hoa Kỳ. Tên chính thức của Rhode Island là