Hiram M. Chittenden Locks

[Clip] Tìm hiểu hệ thống dẫn nước Ballard Locks (Hiram M. Chittenden Locks)

Hiram M. Chittenden Locks (dân địa phương hay gọi là Ballard Locks) là một hệ thống van khóa điều tiết