Khái niệm về những từ School, College, University của Hoa Kỳ

Ở Mỹ, từ “” dùng để chỉ nơi mọi người đến học tập. Bạn có thể gọi “” là “”, thậm chí “”. còn được dùng khi nói về các viện Anh ngữ, các chương trình học hay các trường phổng thông. College hay University là cấp học cao hơn trường Phổ thông trung học. “College” ở Mỹ không phải là trường Trung học. Các chương trình “College” hay “university” bắt đầu từ năm học thứ 13 khi học sinh từ 17, 18 tuổi trở lên. Sau 2 năm học “college”, học sinh sẽ lấy được bằng Associate’s Degree. Sau 4 năm học “college” hoặc “university” sẽ lấy bằng Bachelor’s Degree (Bằng cử nhân). Các chương trình cấp bằng như vậy gọi là chương trình “undergraduate”.

634944241864310000 Khái niệm về những từ School, College, University của Hoa Kỳ
Harvard university

“University” được gọi là trường Đại học, là một nhóm các trường (schools) dạy chương trình học sau phổ thông. Ít nhất một trong số các “schools” này phải là college nơi đào tạo sinh viên nhận bằng Bachelor’s Degree. Những “schools” khác trong trường Đại học phải là trường dạy các chương trình sau Đại học (graduate) nơi sinh viên có thể học và lấy bằng cấp cao hơn. Do đó, một trường Đại học cấp những loại bằng sau Bachelor’s Degree, Marster’s (Thạc sỹ) và Doctorate (Ph.D) (Tiến sỹ).

Bạn có thể học lấy bằng Cử nhân ở cả “college” và “university”. Tuy nhiên, sinh viên Mỹ thích sử dụng từ “college” hơn là “university” khi nói về chương trình học 4 năm. Họ thường dùng cụm từ “going to college” và “a college degree” khi muốn nói về các chương trình Đại học thậm chí khi họ đang học tại một university. Hầu hết các “college” là các nhóm trường riêng biệt và không nằm trong trường Đại học. Một số “college” là một phần của trường Đại học và nằm trong campus trường Đại học. “Campus” là các khu nhà học và khuôn viên trường học. Một số college đào tạo sau Đại học.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>