Đến thăm xưởng đúc tiền xu ở Philadelphia, Hoa Kỳ

chủ yếu sản xuất lưu thông trong nội bộ , được thông qua bởi Quốc hội với Đạo luật tiền đúc năm 1792 và ban đầu được đặt trong Bộ Ngoại giao. Theo các điều khoản của Đạo luật tiền đúc, đầu tiên được xây dựng vào năm 1792, khi vẫn là thủ đô Hoa Kỳ , và bắt đầu hoạt động vào năm 1793, nó là tòa nhà đầu tiên của nước Cộng hòa đưa ra theo Hiến pháp. Ngày nay ngoài trụ sở ở còn có các xu tại Denver và San Francisco., và West Point và lưu ký bản vị vàng tại Fort Knox.

Đến năm 1968, Philadelphia chịu trách nhiệm cho gần như tất cả việc đúc tiền xu của Mỹ. Philadelphia cũng là địa điểm sản xuất bản kẽm cho tiền đúc của Mỹ, các phòng ban khắc và thiết kế tiền xu của Mỹ cũng nằm ở đây.

634902815366900000 Đến thăm xưởng đúc tiền xu ở Philadelphia, Hoa Kỳ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>